Spring til indhold

Dagpleje, vuggestue, børnehave og skole - ét samlet forløb

Her kan du læse om hvordan vi sikrer en god sammenhæng mellem dagtilbud og skole i dit område.

Introduktion til samarbejdet mellem dagtilbud og skole

Dagpleje, vuggestue, børnehave og skole - ét forløb. Når det lille barn har sin første dag i dagplejen eller vuggestuen, er det begyndelsen på en lang uddannelsesrejse. Et forløb som er præget af tæt sammenhæng både indenfor dagtilbuddet og under skiftet til skole. Vi tilbyder barnet ét forløb uden markante overgange, da vi mener, at sammenhæng er positivt for barnets trivsel og læring.

Fra børnehave til 0. klasse

I løbet af barnets sidste år i dagtilbuddet intensiveres samarbejdet med den lokale skoleafdeling. De kommende skolebørn organiseres børnehusenes storegrupper. På den måde opnås et godt grundlag for bedst mulig sammenhæng i det pædagogiske arbejde mellem børnehave og børnehaveklasse.

Børnene vil møde aktiviteter og pædagogiske metoder, som tilgodeser børnehavebørns udvikling og behov, men som samtidig forbereder dem på den kommende identitet som skoleelever.

Tiden som storegruppebørn er også kendetegnet ved socialt samvær med kommende klassekammerater og voksne fra den lokale skoleafdeling. Dannelsen af relationer børn imellem og mellem børn og voksne er afgørende for god trivsel i forbindelse med skolestart.

Formålet er at ruste børnene fagligt og socialt til et nyt læringsmiljø, så skiftet bliver præget af trivsel og genkendelse.

Det tætte samarbejde tilbyder skolens medarbejdere et omfattende indblik i, hvordan dagtilbuddet arbejder med børns læring og trivsel. Det giver skolen et godt grundlag for at blive børneparat.

Sammenhæng ad forskellige stier

Samarbejdet mellem områdets børnehuse og skoleafdelinger er således tæt, men udmøntes forskelligt i Holbæk By.

Begge Holbæks skoleafdelinger Absalon og Bjergmarken afholder eksempelvis læringsforløb i matematik og naturfænomener for børn i førskolealderen, hvilket ligger i foråret op mod skolestart. Forløbet involverer tæt samarbejde mellem skoleafdelingernes matematik- og naturvejledere, børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehusene.

I Holbæk By findes også et eksempel på, at den lokale skoleafdeling Absalon og de omkringliggende børnehuse har udviklet et fælles børne- og læringssyn. Dette udspringer af et flerårigt samarbejde om fælles læreplaner for børnenes sidste år i børnehaven. Planerne udmøntes gennem forskellige metoder og aktiviteter i de enkelte børnehuse. Men de samme mål og forståelser af læring og udvikling er med til at sikre sammenhængen mellem dagtilbud og skole.

Orø Børnehus og skoleafdeling har sit helt eget unikke forløb, som er præget af helhedstænkning. Der samarbejdes tæt om fælles temaer og mål, som ofte flettes sammen med årets forskellige emner og projekter. Den nære kontakt til alle børn i institutionen giver særlige muligheder for naturlig differentiering, som opstår ved at blande børnenes alderstrin. Disse forhold giver Orø Børnehus og skoleafdeling en udvidet mulighed for at tage udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og nærmeste udviklingszone. Det betyder også, at sammenhæng mellem børnehus og skoleafdeling kan tilpasses den aktuelle børnegruppes størrelse og behov. Som eksempel på samarbejdet kan nævnes, at de kommende børnehaveklassebørn er i børnehaveklassen én dag om ugen op mod skolestart. Det sker parallelt med, at den nuværende 0.klasse er på besøg i 1.klasse og så fremdeles. Desuden tilbringer de kommende børnehaveklassebørn en hel uge i børnehaveklassen i løbet af det sidste år i børnehuset. Her samarbejder alle børn samtidig om et tværfagligt projekt

Den første tid på skolen

Børnenes første tid på skoleafdelingerne bruges først og fremmest på at skabe trivsel og tryghed ved de nye omgivelser. Børnene lærer de fysiske rammer at kende samtidig med, at de møder indskolingens øvrige børn og lærere. De får under skolestarten god tid til at lege, høre historier, synge, male, tegne og meget andet. Samtidig med disse kendte aktiviteter bringes nye udfordringer efterhånden ind i børnenes dagligdag. En vigtig aktivitet i 0. klasse er sproglig opmærksomhed, som blandt andet indebærer lege med rim, remser, lyde og bogstaver. Det tilstræbes at skabe et sprogligt miljø, hvor det enkelte barn udfordres på sit eget niveau. Det giver børnene gode forudsætninger for at videreudvikle deres talesprog og grundlag for at lære at læse og skrive. 0.klasse har idræt to timer om ugen og kommer ligeledes på skolebiblioteket hver uge. I perioder samarbejder 0.klasse med de øvrige indskolingsklasser om forskellige temaer og traditioner.

Alsidig undervisning

For at give det enkelte barn de bedste betingelser for udvikling, er undervisningen alsidigt tilrettelagt. Børn er forskellige, hvorfor der skal være mulighed for, at den enkelte får udviklet sine evner på alle områder. Det gælder det sproglige, matematiske, det kropslige, det praktisk/musiske, det sociale og det personlige. I alle klasser arbejdes der med klassens trivsel og læringsmiljø. Målet er, at børnene skal lære at acceptere både stærke og svage sider hos sig selv og hinanden. Sådan bliver klasserne mere rummelige og det enkelte barn øger sit selvværd. I 1. – 3.klasse veksler undervisningen mellem temaer og træning i læsning, skrivning, matematik og andre faglige færdigheder. Når den tematiske undervisning foregår på tværs af klasserne, deltager SFO-pædagogerne både i planlægning, afvikling og evaluering af arbejdet.

Det udvidede samarbejde

Under hele barnets forløb i dagtilbud og skole vægtes et særligt tæt samarbejde omkring børn i udsatte positioner. Samarbejdet kan udvides til netværksmøder med forældre, hvor andre relevante fagpersoner kan indkaldes efter behov, herunder repræsentanter for barnets kommende læringsarena.

Vi vil samarbejdet

Der er fælles opbakning til samarbejdet mellem dagtilbud og skole, som både understøttes på medarbejder- og ledelsesniveau. Alle voksne danner fælles front i forhold til at sikre udbredt sammenhæng mellem skiftene på barnets uddannelsesrejse. Ad den vej sikres de bedst mulige betingelser for læring og trivsel.

Fremtiden

Med sammenlægningen af dagtilbuds- og skoledistrikter, som trådte i kraft pr. 1. august 2016, er vi inde i en spændende fase, hvor vi vil lade os inspirere af hinanden og med tiden opnå endnu større sammenhæng for alle børn i alderen 0-15 år.



Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen