Spring til indhold

Dagpleje, vuggestue, børnehave og skole - ét forløb!

Her kan du læse om hvordan vi sikrer en god sammenhæng mellem dagtilbud og skole i dit område.

Introduktion til samarbejdet mellem dagtilbud og skole

Dagpleje, vuggestue, børnehave og skole - ét forløb! Når det lille barn har sin første dag i dagplejen eller vuggestuen er det begyndelsen på en lang uddannelsesrejse, som er præget af tæt sammenhæng både indenfor dagtilbuddet, men også under skiftet til skole. Vi tilbyder dermed barnet ét forløb uden markante overgange, da vi mener, at sammenhæng har positiv betydning for barnets trivsel og læring.

Fra børnehave til 1. klasse

I løbet af barnets sidste år i dagtilbuddet intensiveres samarbejdet med den lokale skoleafdeling. Børnene organiseres derfor i børnehusenes storegrupper, hvilket giver mulighed for, at det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i snitfladerne mellem børnehave og børnehaveklasse.

Børnene vil møde aktiviteter og pædagogiske metoder, som tilgodeser børnehavebørns udvikling og behov, men som samtidig forbereder dem på den kommende identitet som skoleelever.

Tiden som storegruppebørn er også kendetegnet ved socialt samvær med kommende klassekammerater og voksne fra den lokale skoleafdeling, da dannelsen af relationer børn imellem og mellem børn og voksne er afgørende for god trivsel i forbindelse med skolestart.

Formålet er samlet set at ruste børnene både fagligt og socialt til en ny læringsarena, så skiftet bliver præget af trivsel og genkendelse.

Det tætte samarbejde tilbyder skolens medarbejdere et omfattende indblik i, hvordan dagtilbuddet arbejder med børns læring og trivsel, hvilket giver skolen mulighed for at blive børneparat.

Sammenhæng ad forskellige stier

Samarbejdet mellem områdets børnehuse og skoleafdelinger er således tæt, men udmøntes forskelligt i Holbæk By.

Begge Holbæks skoleafdelinger Absalon og Bjergmarken afholder eksempelvis læringsforløb i matematik og naturfænomener for børn i førskolealderen, hvilket ligger i foråret op mod skolestart. Forløbet involverer tæt samarbejde mellem skoleafdelingernes matematik- og naturvejledere, børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehusene.

I Holbæk By findes også et eksempel på, at den lokale skoleafdeling Absalon og de omkringliggende børnehuse har udviklet et fælles børne- og læringssyn, hvilket udspringer af et flerårigt samarbejde om fælles læreplaner for børnenes sidste år i børnehaven. Disse planer udmøntes gennem forskellige metoder og aktiviteter i de enkelte børnehuse, men de samme mål og forståelser af læring og udvikling er med til at sikre sammenhængen mellem dagtilbud og skole.

Orø Børnehus og skoleafdeling har sit helt eget unikke forløb, som er præget af helhedstænkning. Der samarbejdes tæt om fælles temaer og mål, som ofte flettes sammen med årets forskellige emner og projekter. Den nære kontakt til alle børn i institutionen giver særlige muligheder for naturlig differentiering, som opstår ved at blande børnenes alderstrin. Disse forhold giver Orø Børnehus og skoleafdeling en udvidet mulighed for at tage udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og nærmeste udviklingszone. Det betyder også, at bestræbelserne på at skabe sammenhæng mellem børnehus og skoleafdeling tilpasses efter den aktuelle børnegruppe, som kan variere i størrelse og behov. Som eksempler på det tætte samarbejde kan nævnes, at de kommende børnehaveklassebørn er i børnehaveklassen én dag om ugen i forårsmånederne op mod skolestart, hvilket sker parallelt med, at den nuværende 0.klasse er på besøg i 1.klasse – og så fremdeles. Desuden tilbringer de kommende børnehaveklassebørn en hel uge i børnehaveklassen i løbet af det sidste år i børnehuset. Her samarbejder alle børn samtidig om et tværfagligt projekt

Den første tid på skolen

Børnenes første tid på skoleafdelingerne Absalon og Bjergmarken bruges først og fremmest på at skabe trivsel og tryghed ved de nye omgivelser. Børnene lærer de fysiske rammer at kende samtidig med, at de møder indskolingens øvrige børn og lærere. De får under skolestarten god tid til at lege, høre historier, synge, male, tegne og meget andet. Samtidig med disse kendte aktiviteter bringes nye udfordringer efterhånden ind i børnenes dagligdag. En meget vigtig aktivitet i det første skoleår er sproglig opmærksomhed, som blandt andet indebærer lege med rim, remser, lyde og bogstaver. Det tilstræbes at skabe et sprogligt miljø, hvor det enkelte barn udfordres på sit eget niveau, hvilket gøres for at give børnene gode forudsætninger for at videreudvikle deres talesprog og grundlag for at lære at læse og skrive. 0.klasse har idræt to timer om ugen og kommer ligeledes på skolebiblioteket hver uge. I perioder samarbejder 0.klasse med de øvrige indskolingsklasser om forskellige temaer og traditioner.

Alsidig undervisning

For at give det enkelte barn de bedste betingelser for udvikling, er undervisningen alsidigt tilrettelagt. Børn er forskellige, hvorfor der skal være mulighed for, at den enkelte får udviklet sine evner på alle områder, såvel det sproglige, matematiske, det kropslige, det praktisk/musiske, det sociale og det personlige. I alle klasser arbejdes der med klassens trivsel og læringsmiljø. Målet er, at børnene skal lære at acceptere både stærke og svage sider hos sig selv og hinanden, så klasserne bliver rummelige og det enkelte barn øger sit selvværd. I 1. – 3.klasse veksler undervisningen mellem temaer og træning i læsning, skrivning, matematik og andre faglige færdigheder. Når den tematiske undervisning foregår på tværs af klasserne, deltager SFO-pædagogerne både i planlægning, afvikling og evaluering af arbejdet.

Det udvidede samarbejde

Under hele barnets forløb i dagtilbud og skole vægtes et særligt tæt samarbejde omkring børn i udsatte positioner. Samarbejdet kan udvides til netværksmøder med forældre, hvor andre relevante fagpersoner kan indkaldes efter behov, herunder repræsentanter for barnets kommende læringsarena.

Vi vil samarbejdet

Der er fælles opbakning til samarbejdet mellem dagtilbud og skole, som både understøttes på medarbejder- og ledelsesniveau. Alle voksne danner fælles front i forhold til at sikre udbredt sammenhæng mellem skiftene på barnets uddannelsesrejse og ad den vej sikre de bedst mulige betingelser for læring og trivsel.

Fremtiden

Med sammenlægningen af dagtilbuds- og skoledistrikter, som trådte i kraft pr. 1. august 2016, er vi inde i en spændende fase, hvor vi vil lade os inspirere af hinanden og med tiden opnå endnu større sammenhæng for alle børn i alderen 0-15 år.Feedback

Sidst opdateret

08.04.2019

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen

Som folkeskole er vi tæt på alle

På kampagnesiden "folkeskolen.holbaek.dk" kan du læse om, hvad folkeskolen kan tilbyde dig og dit barn. Se den her.

 

Kom med - helt tæt på - når vi med videoen "Folkeskolen - tæt på dig" præsenterer kultur, bevægelse, faglighed og valgfag direkte fra din lokale folkeskole.

 

Læs også Holbæk Kommunes pressemeddelelse om kampagnen "Folkeskolen - tæt på dig".

Gratis udendørs bio

 

Daginstitutioner og dagplejer i Holbæk Kommune inviteres til gratis udendørs bio på plænen foran Kulturbiografen. Pak madpakkerne i rygsækken og få en hyggelig oplevelse med jeres dejlige børn.

Filmene vises på storskærmen og starter kl. 11.00. Varigheden er ca. 45 minutter. Men I må selvfølgelig være der, al den tid I har lyst.

 

Den 12-6-2019 vises: Mis med de blå øjne, Ballerina, Manden der var akrobat og Sut slut finale.

Varighed ca. 46min. Alder fra 3 år

Den 19-6-2019 vises: Drengen i kufferten, Et øjeblik, Verdens uartigste dreng og Fuglen der kunne spå.

Varighed ca. 47 min. Alder fra 5 år

Den 21-8-2019 vises: Cirkeline - Sofus på flyvetur, Prik og Plet i sneen, Storvask forsvundet, Ernst i tivoli, Mægtige maskiner og Pipungerne - turen til åen

Varighed ca. 43 min. Alder fra 3 år

Den 28-8-2019 vises: Bennys Badekar

Varighed ca. 45 min. Alder fra 5 år

 

De medfølgende filmprogrammer er man selvfølgelig velkommen til at printe ud og hænge op i sin institution.

Vi håber at se rigtig mange institutioner på plænen.

M.V.H Den levende børnekultur og kulturbiografen

 

Invitation til gratis udendørs bio på plænen foran Kulturbiografen

12. juni - Mis med de blå øjne - aldersgruppe fra 3 år

19. juni - Drengen i kufferten - aldersgruppe fra 5 år

21. aug. - Cirkeline - Sofus på flyvetur - aldersgruppe fra 3 år

28. aug. - Bennys badekar - aldersgruppe fra 5 år