Indsatsplaner for Slotsparkens Børnegård

Hvordan forholder vi os i tilfælde af kritiske situationer?

Beredskabsplanen består af en række indsatsplaner, der hver især retter sig mod bestemte krisesituationer.

Du kan se de enkelte indsatsplaner herunder.

Indsatsplan i tilfælde af alvorlig smitsom sygdom

 

Situation

 

Et eller flere børn eller medarbejdere udviser symptomer på en alvorlig smitsom sygdom. Der er risiko for, at børn og medarbejdere kan blive smittet af alvorlig sygdom i institutionen.

Liste over smitsomme sygdomme, herunder anmeldelsespligtige:

https://www.sst.dk/da/Borger/Vaccination-og-smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge

Sundhedsstyrelsens publikation:

Smitsomme sygdomme hos børn og unge

 

 

Alarmering

 

Hvor kommer alarmen fra?

 

 • Hvis smitte konstateres i institutionen, alarmeres der via barnet eller en medarbejder
 • Hvis smitte konstateres i hjemmet alarmeres der via den smittede medarbejder, forældre til det smittede barn, praktiserende læge eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Drejer det sig om en anmeldelsespligtig smitsom sygdom, anmeldes den af den læge, der har diagnosticeret sygdommen, til Styrelsen for Patientsikkerhed, som alarmerer institutionen.

 

Hvem skal alarmeres?

I tilfælde af anmeldelsespligtig smitsom sygdom:

 

 • Styrelsen for Patientsikkerhed beslutter hvilken indsats der skal iværksættes, hvilken personkreds der skal informeres samt indholdet af denne information.
 • Pædagogisk leder, Lone Rasmussen, har ansvaret for formidlingen af denne information.

 

I andre tilfælde af alvorlig smitsom sygdom alarmeres områdeleder, Rikke Skude Ravnholt.

 

 • Den pædagogiske leder alarmerer områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, tlf. 72 36 88 29, email: rikr@holb.dk.
 • Sundhedsplejen informeres via telefon eller email og vejleder om den videre færd.
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, informeres via telefon, hvis sundhedsplejen vurderer det nødvendigt.
 • Sundhedsplejen informerer Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis det vurderes nødvendigt.
 • Chefen for Læring og Trivsel vurderer om kommunens centrale krisestab skal alarmeres.

 

 

Opgaver

 

 • Tag vare på alle børn og begræns risiko for smitte jf. Styrelsen for Patientsikkerheds instrukser.
 • Informer om smittefare, og om hvordan man skal forholde sig.

 

 

Handling

 

 • Den pædagogiske leder hjemsender det/den smittede barn/medarbejder.
 • Den pædagogiske leder informerer alle i risikogruppen, og forældre informeres via telefon om smittefaren, og om hvordan de skal forholde sig.
 • Den pædagogiske leder orienterer hurtigst muligt samt løbende alle forældre om status via Aula.

 

 

Ledelse og organisation

 

Krisestaben består af navngivne personer og disses kontaktinformationer. Se "Delplan for Læring og Trivsel" for uddybelse af rollerne.

Den pædagogiske leder fungerer som kriseleder og organiserer indsatsen. Kriselederen er ansvarlig for, at de øvrige roller i den lokale krisestab besættes samt, at chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, orienteres via telefon eller email.

 

 

Bemanding og udstyr

 

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter.

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk.

Hent evt. hjertestarter-appen "Trygfonden Hjertestart" til din mobil og få et hurtigt overblik over, hvor du kan finde den nærmeste hjertestarter.

 

 

Kommunikation

 

 • Kriselederen informerer den pædagogiske leder og sørger for, at de berørte børns forældre orienteres via telefon.
 • Den ansvarlige for involverede personer udarbejder, i samarbejde med sundhedsplejen og den kommunikationsansvarlige, information til medarbejdere og forældre, som ikke er i risikogruppen.
 • Den ansvarlige for log og dokumentation udarbejder notat, som beskriver forløbet og sender det til kriselederen.
 • Den ansvarlige for kommunikation, chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, håndterer presse, internet og intranet samt anden formidling til involverede.

 

 

Kontaktoplysninger

 

 • Pædagogisk leder, Lone Rasmussen, tlf. 72 36 73 00, email: lor@holb.dk
 • Områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, tlf. 72 36 88 29, rikr@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk

 • Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 • Koordinerende sundhedsplejerske, Ann-Sofie Rasmussen, tlf. 72 36 37 62, email: annsr@holb.dk

 

 

Øvrigt

 

Vær opmærksom på evt. behov for ekstra rengøring af lokaler og udstyr efter vurdering af Sundhedsplejen eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Indsatsplan i tilfælde af alvorlige ulykker

 

Situation

 

En eller flere børn og/eller medarbejdere er kommet alvorligt til skade, mens de er i institutionen.

 

 

Alarmering

 

Alarmen kan komme fra medarbejdere, børn eller udefrakommende.

 

 • Alarmér om brug for akut hjælp til 112.
 • Pædagogisk leder, Lone Rasmussen, alarmeres via telefon eller mail.
 • Pædagogisk leder alarmerer områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, tlf. 72 36 88 29, email: rikr@holb.dk. 
 • Pædagogisk leder eller områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, vurderer, om den centrale krisestab skal alarmeres.

 

 

Opgaver

 

Stop ulykken, hjælp tilskadekomne og tag hånd om eventuelle vidner til ulykken.

 

 

Handling

 

Straks:

 

 • Stop ulykken og hjælp tilskadekomne.
 • Fordel de akutte opgaver imellem jer:

 

  • Sørg for at samle og bringe andre børn i sikkerhed.
 •  
  • Tilkald den nødvendige hjælp indtil beredskabet kommer og tager over.
 •  
  • Aftal hvem der tager imod beredskabet.

 

Umiddelbart efter/resten af dagen:

 

 • Giv/sørg for psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede personer.
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene.
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt til PPR.
 • Informer relevante pårørende, medarbejdere, presse.
 • Tag stilling til information af øvrige forældre.

 

Sådan yder du kollegial førstehjælp, hvis der er sket en alvorlig ulykke:

 

 • Lad ikke den berørte kollega være alene.
 • Skab ro og tryghed omkring ham/hende.
 • Lyt og lad din kollega fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.
 • Undgå at kritisere din kollegas handlinger.
 • Hjælp evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. kollegaen hjem.
 • Sørg for, at han/hun ikke er alene det første døgn.

 

Opfølgning:

 

 • Anmeld eventuelt ulykken til arbejdstilsynet.
 • Inddrag den lokale krisestab.
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede.

 

 

Ledelse og organisation

 

Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og disses kontaktinformationer. Se "Delplan for Læring og Trivsel" for uddybelse af rollerne.

 

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Pædagogisk leder eller områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, fungerer som kriseleder under indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Pædagogisk leder eller områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

 

 

Bemanding og udstyr

 

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter.

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk.

Hent evt. hjertestarter-appen "Trygfonden Hjertestart" til din mobil og få et hurtigt overblik over, hvor du kan finde den nærmeste hjertestarter.

 

 

Kommunikation

 

 • Områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, informerer chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, snarest muligt samme dag.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

 

 

Kontaktoplysninger

 

 • Alarmcentralen 112
 • Pædagogisk leder, Lone Rasmussen, tlf. 72 36 73 00, email: lor@holb.dk
 • Områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, tlf. 72 36 88 29, email: rikr@holb.dk.
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk

 • Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 

 

Øvrigt

 

 • Lad ikke involverede børn/medarbejdere være alene.
 • Skab ro og tryghed omkring børn/medarbejdere.
 • Lyt til de involverede børn/medarbejdere og lad dem fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.
 • Undgå at kritisere de involverede børns/medarbejderes handlinger.
 • Hjælp evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. de involverede medarbejdere hjem.
 • Sørg for, at involverede medarbejdere ikke er alene det første døgn.

 

Indsatsplan i tilfælde af bortkomne børn

 

Situation

 

En eller flere børn forsvinder fra- eller forlader institutionen. Det kan både være på selve matriklen eller i forbindelse med ture, lejrture, ekskursioner mm.

 

 

Alarmering

 

Alarmering kan komme fra andre børn, medarbejdere eller øvrige personer, som har observeret et barn, der vækker bekymring, idet barnet færdes på egen hånd

Den, der modtager beskeden om et bortkommet barn, alarmerer den pædagogiske leder.

 

Den pædagogiske leder:

 

 • vurderer behovet for yderligere alarmering afhængigt af hvor længe barnet/børnene har været væk, barnets/børnenes alder samt omgivelserne hvor barnet/børnene er bortkommet.
 • varetager alarmeringen af forældre sammen med barnets kontaktperson.
 • vurderer behovet for evt. at kontakte den centrale krisestab.

 

 

Opgaver

 

 • Led efter barnet.
 • Ring evt. 112 afhængigt af tid/varighed, alder osv.
 • Den pædagogisk leder, Lone Rasmussen, vurderer, hvad der yderligere er behov for, hvis ikke alarmering af myndighederne finder sted.
 • Find barnet og, afhængigt af barnets tilstand, skab tryghed for barnet.
 • Indkald forældrene til samtale senest samme dag. Den pædagogiske leder vurderer behovet.

 

 

Handlinger

 

Straks:

 

 • Led efter barnet. Vurder behovet for evt. at omfordele nogle ressourcer, så der både kan ledes efter det bortkomne  barn såvel som tages hånd om de øvrige børn.
 • Tilkald nødvendig hjælp f.eks. fra kolleger eller 112.
 • Afhængigt af alder vurderes det, hvordan øvrige børn kan indgå i at finde ud af, hvor barnet opholder sig.
 • Skab tryghed for barnet, når dette er fundet, samt for den øvrige børnegruppe.

 

Umiddelbart efter/resten af dagen:

 

 • Informer relevante pårørende, ansatte, presse osv.
 • Informer relevante kammerater etc.

 

Opfølgning:

 

 • Uddrag og overdrag umiddelbar læring af situationen.
 • Sørg for tryghed i den øvrige forældregruppe og børnegruppe afhængigt af, hvad der er sket.

 

 

Ledelse og organisation

 

Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og disses kontaktinformationer. Se ’Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.

 

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Den pædagogiske leder fungerer som kriseleder, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Den pædagogiske leder har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

 

 

Kommunikation

 

 • Den pædagogiske leder informerer områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, og chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, snarest muligt samme dag.
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, håndterer evt. henvendelse til pressen i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

 

 

Kontaktoplysninger

 

 • Alarmcentralen 112
 • Pædagogisk leder, Lone Rasmussen, tlf. 72 36 73 00, email: lor@holb.dk
 • Områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, tlf. 72 36 88 29, email: rikr@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk

 • Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 

 

Øvrigt

 

Vurder om der evt. er behov for krisehjælp.

 

Indsatsplan i tilfælde af brand

 

Situation

 

Der er opstået brand i institutionen.

 

 

Alarmering

 

Den person der opdager branden, aktiverer nærmeste brandalarm.

 

Når brandalarmen lyder:

 

 • De steder hvor børn og medarbejdere opholder sig forlades stille og roligt. Indendørs benyttes de nærmest angivne flugtveje.
 • Alle bevæger sig mod de udendørs samlingssteder, som er aftalt på matriklen
 • Husk at medbringe børnelister/iPads med overblik over børnene.
 • Der ringes 112.


Ved opkald til 112 skal du oplyse:

 

 • institutionens adresse, Vandtårnsvej 6 4300 Holbæk.
 • hvor på matriklen det brænder.
 • hvad der brænder.
 • om der er tilskadekomne.
 • hvem du er, og hvor du ringer fra.
 • møde ved brandcentral. Brandvæsnet ved hvor det er.


Efter opkald til 112 skal du altid:

 

 • sørge for, at der bliver taget imod hjælpen på det aftalte mødested.
 • informere din leder.

 

Den pædagogiske leder sørger for at orientere områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, samt at supportere og lede brandvæsnet i den rigtige retning.

 

 

Opgaver


Ved mindre brand:

Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l.

 

Ved større brand:

Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes.

 

 

Handling


Straks:

 

Ved mindre brand:

Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l.

 

Ved større brand:

Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes.

 

 • Den/de medarbejdere der er vidner til branden, informerer den pædagogiske leder, Lone Rasmussen, som aktiverer krisestaben.
 • Ledelsen informerer brandvæsnet om status på evakueringen.
 • Den/de medarbejdere, der er sammen med børnene/har ansvaret for børnene, sørger for at alle kommer med ud, og at alle går mod det aftalte samlingssted jf. brand- og evakueringsplan.
 • iPad, børnelister e.l. registrering af børnene medbringes, så børnene kan tælles på samlingsstedet.
 • Ledelsen informeres om, når alle personer er evakueret.

 

Handlinger umiddelbart efter hændelsen:

 

 • Ledelsen sørger for, at der ydes kollegial psykisk førstehjælp til de berørte personer, der har brug for det.
 • De kriseramte skal tilbydes fortsat psykologisk krisehjælp efter behov. Holbæk kommunes HR-afdeling kan kontaktes ved behov for psykologhjælp. Psykologerne kan kontaktes på email: psykolog@holb.dk.
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på tlf. 70 10 20 12.
 • Ledelsen vurderer behovet for kontakt til PPR (PPR tilbyder hjælp i form af rådgivning, vejledning og sparring til ledelse og medarbejdere ved voldsomme hændelser/ulykker, hvor børn er direkte eller indirekte involveret).
 • Relevante parter informeres om hændelsen (forældre, pårørende, medarbejdere og andre).
 

Opfølgning:

Ledelsen følger op på de kriseramte og de personer, der fortsat modtager krisehjælp.

 

 

Ledelse og organisation

 

Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og disses kontaktinformationer. Se "Delplan for Læring og Trivsel" for uddybelse af rollerne.

Den/de medarbejdere der opdager branden og er nærmest skadestedet, gennemfører den første akutte indsats. Den pædagogiske leder fungerer som kriseleder under indsatsen, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.

Den pædagogiske leder har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

 

 

Bemanding og udstyr


 • Brandmateriel: pulverslukker og/eller brandtæppe
 • Førstehjælpskasse og hjertestarter (jf. lokal indsatsplan for placering af ovenstående)

 

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk.

Hent hjertestarter-appen "Trygfonden Hjertestart" til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter.

 

 

Kommunikation


 • Områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, informerer kriseleder i Læring og Trivsels centrale krisestab, chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, snarest muligt samme dag. Hun vurderer om Læring og Trivsels centrale krisestab skal aktiveres.
 • Ledelsen kontakter TRIO/AMR.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chefen for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

 

Information sker så vidt muligt efter aftale med de pårørende.

 

 

Kontaktoplysninger

 
 • Alarmcentralen 112
 • Pædagogisk leder, Lone Rasmussen, tlf. 72 36 73 00, email: lor@holb.dk
 • Områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, tlf. 72 36 88 29, email: rikr@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk

 • Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 • PPR: Inden for almindelig åbningstid kontaktes enten Børneindsatsens Fælles Indgang, tlf. 72 36 63 30, leder af PPR, tlf. 72 36 71 96, eller den lokale psykolog (se matrikelkort). Uden for åbningstid lægges besked på telefon og email til boerneindsatsen@holb.dk, som vil vende tilbage hurtigst muligt.
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på tlf. 70 10 20 12.
 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed: presse@holb.dk /ansvarlig leder, Karen Breiner Nielsen, tlf. 72 36 58 85, email: kabrn@holb.dk

 

 

Øvrigt

 

Sådan yder du kollegial førstehjælp:

 

 • Lad ikke den berørte kollega være alene.
 • Skab ro og tryghed omkring ham/hende.
 • Lyt og lad din kollega fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.
 • Undgå at kritisere din kollegas handlinger.
 • Hjælp evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. kollegaen hjem.
 • Sørg for, at han/hun ikke er alene det første døgn.

 

Link til kommunens hjemmeside om, hvilken bistand PPR yder:

Ulykker og voldsomme hændelser bistand fra PPR

 

Indsatsplan i tilfælde af længerevarende IT-nedbrud


Situation

 

 

I tilfælde af et længerevarende IT-nedbrud følger alle enheder indenfor LAER disse overordnede retningslinjer, tilpasset den enkelte enhed efter behov.

Ved IT-nedbrud forstås en situation, hvor kritiske systemer såsom Aula, KMD Institution osv. er utilgængelige i en længere periode, f.eks. pga. manglende forbindelse til internettet. Det er ikke muligt at tilgå eller udskrive vigtige oplysninger såsom elektronisk dokumentation, børnelister, kontaktoplysninger, f.eks. på forældre, oplysninger om medicinering og lignende

 

Eksempler på oplysninger der skal være tilgængelige i tilfælde af et længerevarende IT-nedbrud:

 

 • Ind- og udtjekning/overblik over tilstedeværende antal børn, som den kommunale enhed er ansvarlig for (særligt vigtigt i tilfælde af akut opståede situationer, f.eks. brand).
 • Kontaktoplysninger på forældre og nærmeste pårørende (hvordan kontaktes de f.eks. i akutte tilfælde?).
 • Oplysninger om medicin/medicinering i de tilfælde, hvor der er aftaler om dette.

 

Metoder til sikring af adgang til vigtige data:

 

 • Fysiske udskrifter der gemmes bag "dobbelt lås" og opdateres med jævne mellemrum.
 • Brug af en ekstern harddisk, der automatisk laver backup af relevante data.

 


Alarmering

 

 

Konstaterer medarbejderne et IT-nedbrud, tages der kontakt til dagtilbudsleder, Rikke Skude Ravnholdt.

Rikke Skude Ravnholdt kontakter andre institutioner i kommunen for at få et overblik over omfanget af nedbruddet.

Er det et enkelt IT-system, der ikke fungerer, kontaktes den pågældende leverandør.

Rikke Skude Ravnholdt eller pædagogisk leder kontakter kommunens IT-afdeling telefonisk ved længerevarende IT-nedbrud, dels for at orientere om problemet og for at finde ud af hvor udbredt/alvorligt problemet er, og om det kan afhjælpes centralt fra.

Ved behov for akut, kritisk IT-hjælp og/eller orientering af kommunens IT-afdeling i tilfælde af nedbrud ringes på tlf. 72 36 43 77, eller der skrives til isikkerhed@holb.dk

IT-vagten/vagttelefonen kan kontaktes ved nedbrud på kritiske IT-systemer udenfor normal arbejdstid på tlf. 72 36 1234.

It-vagten/vagttelefonen omfatter udelukkende kritiske IT f.eks. fejl eller nedbrud på:

 

 • fiberforbindelser
 • telefoniplatform
 • netværk
 • Office365 (generelt).

 


Opgaver

 

 

 • Forsøg at afdække årsager til- og omfanget af problemet.
 • Prioriter ressourcerne så de kritiske funktioner kan varetages (pasning af børn samt opretholdelse af sikkerhed og tryghed for børn (også i krisesituationer).
 • børn med særlige behov skal sikres, f.eks. ift. vigtig medicin.

 


Handling

 

 

Enhederne bør overveje følgende:

 

 • Hvordan tilgås /indhentes nødvendige oplysninger om børnene, når/hvis kritiske systemer er utilgængelige?
 • Overblik over børnene – hvordan?
 • Adgang til kontaktoplysninger og anden vigtig information om børn og forældre – hvordan?
 • Medicinhåndtering – hvordan sikres adgangen til disse oplysninger?

 


Ledelse og organisation

 

 

Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og disses kontaktinformationer. Se "Delplan for Læring og Trivsel" for uddybelse af rollerne.

 

 • Rikke Skude Ravnholdt koordinerer indsatsen - evt. i samarbejde med kommunens IT-afdeling.
 • Rikke Skude Ravnholdt sørger for at holde medarbejderne orienteret.

 

I tilfælde af længerevarende IT-nedbrud der berører hele eller større dele af kommunen:

 

 • Rikke Skude Ravnholdt informerer chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, som vurderer om Læring og Trivsels centrale krisestab skal aktiveres.

 


Bemanding og udstyr

 

 

Den pædagogiske leder, Lone Rasmussen, vurderer behovet for ekstra bemanding, f.eks. ved behov for udførelse af flere manuelle opgaver som følge af manglende adgang til fagsystemer.

 


Kommunikation

 

 

Se afsnit om alarmering.

 

Rikke Skude Ravnholdt varetager formidlingen af information til medarbejdere og forældre, og varetager efter behov information og kommunikation til/med systemleverandører, kommunens IT-afdeling og den centrale krisestab.

Ved nedbrud der berører hele/større dele af kommunen, sørger den centrale krisestab for orientering af relevante samarbejdspartnere (at elektronisk information ikke kan sendes og modtages).

 


Kontaktoplysninger

 

 

 • Pædagogisk leder, Lone Rasmussen, tlf. 72 36 73 00, email: lor@holb.dk
 • Områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, tlf. 72 36 88 29, email: rikr@holb.dk
 • Kommunens IT-afdeling, tlf. 72 36 43 77 (udenfor alm. arbejdstid, tlf. 72 36 12 34), email: isikkerhed@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk

 • Alternativt leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 


Øvrigt

 

 

Med henblik på GDPR opbevares personfølsomme oplysninger i fysiske udskrifter, harddiske, USB-sticks osv. efter dobbeltlås-princippet (et aflåst skab i et aflåst rum).

 

Indsatsplan i tilfælde af overgreb på børn


Situation

 

En medarbejder får kendskab til eller mistanke om, at et barn har været udsat for vold eller seksuelt overgreb jf. Socialstyrelsens definitioner heraf.

Denne viden kan komme fra udsagn fra barnet selv eller fra vidner eller fra tilståelse fra den person, som har udsat barnet for overgreb.

Mistanken kan også komme fra observationer af mærker, hændelser eller ændret adfærd hos barnet.

Håndteringen af en mistanke eller viden er afhængig af, hvem mistanken om overgreb retter sig mod.

Mistanke kan være rettet mod:

 

 • barnets forældre eller familie
 • andre i barnets netværk eller en ukendt
 • en ansat
 • et andet barn

 


Alarmering

 

Som medarbejder skal man informere sin nærmeste leder om sin mistanke /viden.

 

Hvis mistanken retter sig imod barnets forældre, familie, netværk eller en ukendt:

Den pædagogiske leder, Lone Rasmussen, kontakter Børneindsatsens vagt, tlf. 72 36 47 73, umiddelbart efter, at denne er blevet gjort bekendt med mistanken. Barnets forældre må ikke orienteres.

På baggrund af dialog med lederen om mistanken, sammenholdt med viden om barnet/familien vurderer Børneindsatsens vagt, hvad der videre skal ske.

 

Hvis mistanken retter sig mod en medarbejder:

Den der får mistanke eller viden skal tage direkte kontakt til leder af Børneindsatsens myndighedsafdeling eller leder af tværgående opgaver i Børneindsatsen.

Leder af myndighed, tlf. 72 36 32 53

Leder af tværgående opgaver, tlf. 72 36 46 37

 


Opgaver

 

 • Fasthold en normal hverdag for barnet med tryghed og forudsigelighed.
 • Vær til rådighed ved at lytte og give omsorg.
 • Børneindsatsen tager stilling til, hvordan sagen behandles.

 


Handling

 

Den pædagogiske leder, Lone Rasmussen, beder medarbejder(e) om at nedskrive hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund for vedkommendes viden eller mistanke. Nedskriv præcist hvad du/I har hørt/set/gjort i den konkrete situation.

Afhængigt af, hvem mistanken er rettet mod, er handlingerne følgende:

 

Mistanken er rettet mod barnets forældre og/eller familie:

Beskrivelserne sendes efter aftale med Børneindsatsens vagt hurtigst muligt som underretning til underretning@holb.dk.

 

Mistanken er rettet mod et andet barn:

Børneindsatsen (myndighed og PPR vurderer i samarbejde med leder og/eller chefen for Læring og Trivsel det videre forløb.

 

Mistanken er rettet mod en ansat:

Børneindsatsen (myndighedsafdelingen) orienterer chefen for Læring og Trivsel, der træffer afgørelse om det videre forløb. Herunder indkaldelse af beredskabsteamet og kontakt til politiet.

 


Ledelse og organisation

 

Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og disses kontaktinformationer. Se "Delplan for Læring og Trivsel" for uddybelse af rollerne.

Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.

Børneindsatsen (myndighed) leder den del af indsatsen, der handler om barnets tryghed og trivsel med inddragelse af de ansatte, som barnet kender. Børneindsatsen iværksætter dermed de efterfølgende handlinger, der er beskrevet i den eksisterende beredskabsplan.

Hvis mistanken er rettet mod en ansat, aktiveres Læring og Trivsels centrale krisestab.

Læring og Trivsels centrale krisestab skal f.eks. forholde sig til:

 

 • anmeldelse og/eller kontakt til politiet
 • eventuelle tjenstlige skridt overfor den ansatte
 • hvordan der drages omsorg for de involverede parter
 • kontakt til den faglige organisation
 • andre forhold som har betydning for sagen

 


Kommunikation

 

 • Børneindsatsen tager stilling til hvordan barnets forældre informeres.
 • Hvis mistanken gælder et andet barn, tager Børneindsatsen stilling til hvordan og hvornår forældrene til enhedens øvrige børn orienteres (gælder mistanken én i barnets netværk eller en medarbejder, må andre forældre og børn ikke orienteres).

 

Hvis mistanken gælder en medarbejder, tager kriseberedskabet i øvrigt stilling til følgende:

 

 • Orientering til offentligheden og samarbejdet med pressen.
 • Hvordan og hvornår kollegaer og/eller samarbejdspartnere orienteres.

 


Kontaktoplysninger

 

 • Pædagogisk leder, Lone Rasmussen, tlf. 72 36 73 00, email: lor@holb.dk
 • Børneindsatsens vagt, tlf. 72 36 47 73
 • Leder af myndighed, tlf. 72 36 32 53
 • Leder af tværgående opgaver, tlf. 72 36 46 37
 • Områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, tlf. 72 36 88 29, email: rikr@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk

 • Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 


Øvrigt

 

Det er vigtigt at skærme barnet fra den mistænkte, indtil der foreligger en afgørelse i sagen.

 

Indsatsplan i tilfælde af vold og trusler mod medarbejdere


Situation

 

En medarbejder er blevet udsat for vold/overgreb eller trusler om vold.

 

Definition på vold/overgreb:

 

Vold/overgreb er en påtvungen krænkelse eller overskridende handling.

Vold/overgreb kan være af både fysisk og/eller psykisk karakter:

 

 • Fysisk i form af et korporligt overfald, slag, spark, bid, spyt, kasten med ting, at blive tilbageholdt.
 • Psykisk i form af verbale overfald, verbale/skriftlige trusler, mobning.

 


Alarmering

 

Ved behov for akut lægehjælp ringes 112.

 

Ved opkald til 112 skal du oplyse:

 

 • hvor du skal bruge hjælpen (by/postnummer, præcis adresse/bygning/etage).
 • hvad der er sket.
 • hvor mange der har brug for hjælp.
 • hvorfra du ringer.
 • hvem du er.

 

Efter opkald til 112 skal du altid:

 

 • tage imod hjælpen på det aftalte mødested.
 • informere den pædagogiske leder, Lone Rasmussen, på tlf. 72 36 73 00

 

Pædagogisk leder tager imod, guider og supporterer hjælpen (112).

Den pædagogiske leder alarmerer områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt på tlf. 72 36 88 29, som tager stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres.

 


Opgaver

 

 • Stop volden/overgrebet. Det gælder akut opståede handlinger såvel som handlinger begået over tid.
 • Sørg for hjælp til den, der har været udsat for akut opstået vold. Vurder behovet for lægehjælp/112.
 • Sørg for psykisk førstehjælp umiddelbart efter episoden for den voldsramte såvel som for de børn og medarbejdere, der har overværet episoden.
 • Tal med/berolig øvrige børn og medarbejdere, som er bekendte med hændelsen men ikke har overværet den.
 • Tag kontakt til hjemmet/forældrene.
 • At vurder/beslut om der er grundlag for politianmeldelse.

 


Handling

 

Straks:

 

 • Få stoppet volden/overgrebet og hjælp den voldsramte. Vurder behovet for akut hjælp (ring 112).
 • Tilkald om nødvendigt og muligt hjælp og assistance, f.eks. fra kollegaer.
 • Er der børn til stede, så sørg for at skærme og samle dem i sikkerhed.
 • Giv/sørg for kollegial psykisk førstehjælp til den voldsramte, vidner, og andre involverede (se afsnit nederst).

 

Umiddelbart efter hændelsen:

 

 • Den pædagogiske leder, Lone Rasmussen, kontakter Rikke Skude Ravnholdt på tlf. 72 36 88 29.
 • Den pædagogiske leder sørger for at den/de kriseramte får fortsat hjælp.
 • Holbæk kommunes HR-afdeling kan kontaktes ved behov for psykologhjælp. Spørgsmål kan sendes til email: psykolog@holb.dk.
 • Den pædagogiske leder kontakter Rikke Skude Ravnholdt på tlf. 72 36 88 29, som tager stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres.
 • Den pædagogiske leder eller områdelederen informerer andre relevante parter, f.eks. medarbejdere og børn, AMR/TRIO.
 • Er volden eller trusler om vold begået af et barn, kontaktes hjemmet af den pædagogiske leder, og institutionen beslutter hvad der skal ske (evt. hjemsendelse).
 • Den pædagogiske leder eller områdelederen beslutter, om der er grundlag for politianmeldelse.

 

Opfølgning:

 

 • Ulykken anmeldes af AMR til arbejdstilsynet (arbejdsskade-anmeldelse).
 • Den pædagogiske leder følger op på den volds-/kriseramte og andre involverede parter.
 • Den pædagogiske leder vurderer behovet for fortsat krisehjælp.

 


Ledelse og organisation

 

Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og disses kontaktinformationer. Se "Delplan for Læring og Trivsel" for uddybelse af rollerne.

 

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Den pædagogiske leder, Lone Rasmussen, fungerer som kriseleder, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Den pædagogiske leder har ansvar for kommunikation og opfølgning.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chefen for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

 


Bemanding og udstyr

 

I akutte tilfælde:

Benyt førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk.

Hent evt. hjertestarter-appen "Trygfonden Hjertestart" til din mobiltelefon og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter.

Anvendes der ambulancebreve benyttes disse. Et ambulancebrev indeholder oplysninger om hvilke nærmeste kollegaer den voldsramte ønsker skal hjælpe, samt hvilke personer der kan yde omsorg i hjemmet.

 


Kommunikation

 

 • Den pædagogiske leder, Lone Rasmussen, kontakter områdeleder snarest muligt samme dag.
 • Den pædagogiske leder kontakter TRIO/AMR.
 • Den pædagogiske leder informerer chef for Læring og Trivsel, Karina Møller (alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Siv Kjær Wagner).
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, vurderer om kommunens centrale krisestab skal aktiveres.
 • Information sker så vidt muligt efter aftale med den voldsramte og/eller de nærmeste kollegaer og pårørende (evt. i henhold til ambulancebrev).
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chefen for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

 


Kontaktoplysninger

 

 • Alarmcentralen 112
 • Pædagogisk leder, Lone Rasmussen, tlf. 72 36 73 00, email: lor@holb.dk
 • Områdeleder, Rikke Skude Ravnholdt, tlf. 72 36 88 29, email: rikr@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk

 • Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed, email: presse@holb.dk /ansvarlig leder, Karen Breiner Nielsen, tlf. 72 36 58 85, email: kabrn@holb.dk

 


Øvrigt

 

Kollegial førstehjælp:

 

 • Lad ikke den voldsramte være alene.
 • Skab ro og tryghed.
 • Lyt og lad den voldsramte fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.
 • Undgå at kritisere den voldsramtes handlinger.
 • Hjælp evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. den voldsramte hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.
 • Ledsag den voldsramte til skadestuen, hvis det er påkrævet.

 

Institutioner og skoler har en lokal krisestab, der består af navngivne personer. Krisestabens roller er beskrevet i Delplan for Læring og Trivsel.

 

Områdets kritiske leverancer

 

 

 • At varetage pasning af børn op til 3. klasse.
 • At opretholde sikkerhed og tryghed for børn og unge – også i krisesituationer.

 

 

Den interne krisestyringsorganisation

 

 

I Læring og Trivsel opererer vi med to niveauer for krisestab.

 

Læring og Trivsels centrale krisestab:

Denne samles når krisen omfatter et funktionsområde, f.eks. skoleområdet, og krisen vurderes at kunne håndteres inden for dette område.

 

Den lokale krisestab:

Denne samles når der er en krise på en enkelt lokation/arbejdsplads, f.eks. en skole eller et børnehus.

 

Læring og Trivsels centrale krisestab:

 

Kriseleder:

Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk

 

Stedfortræder for kriseleder:

Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:

Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 

Ansvarlig for involverede personer:

Den stedlige leder fra den berørte arbejdsplads

 

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer:

Den stedlige leder fra den berørte arbejdsplads

 

Ansvarlig for kommunikation:

Fagcenter for Læring & Trivsel

 

Den lokale krisestab:

 

Kriseleder:

Den stedlige leder eller dennes nærmeste leder

Kriselederen er ansvarlig for, at de øvrige roller besættes:

 

 • Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation
 • Ansvarlig for involverede personer
 • Ansvarlig for proces/teknik/bygning/ systemer
 • Ansvarlig for kommunikation

 

 

Mødested

 

 

Kriselederen meddeler i sin indkaldelse, hvor staben skal mødes. Mødet kan være fysisk såvel som på Microsoft Teams.

 

 

Indkaldelse

 

 

Kriselederen indkalder krisestaben til møde via telefon, sms eller email. Arbejdsnumre bruges som udgangspunkt.

Chefer og ledere skal være kontaktbare på telefon udenfor normal arbejdstid i krisesituationer.

 

 

Områdets understøttelse af kommunens øverste krisestab

 

 

Chef og/eller direktør for Læring og Trivsel deltager i kommunens øverste krisestab.

 

 

Alarmering

 

 

 • Alarmering af den lokale krisestab kommer fra den stedlige leder i den berørte enhed.
 • Alarmering af Læring og Trivsels centrale krisestab kommer fra den lokale stedlige leder eller dennes nærmeste leder.
 • Alarmeringen sendes opad til nærmeste leder. F.eks. alarmerer skoleleder skolechef. Alarmering sker telefonisk.

 

 

Kriselederens opgaver

 

 

Kriselederen har:

 

 • overordnet ansvar for at binde mandat, økonomi, ressourcepersoner og kommunikation sammen, så hændelsen håndteres hurtigt og effektivt.
 • ansvar for aktivering og ledelse af den øvrige krisestab.
 • ansvar for, at det overordnede situationsbillede altid er opdateret, og at der arbejdes efter den strategiske retning, som er besluttet i krisestaben.
 • ansvar for evt. underretning af det politiske niveau i samråd med kommunaldirektøren.

 

 

Opgaver for den ansvarlige for situationsbillede, log og dokumentation

 

 

Den ansvarlige for situationsbillede, log og dokumentation er:

 

 • sekretær for krisestaben.
 • ansvarlig for at indsamle relevant information og opdatere situationsbilledet.
 • ansvarlig for at dokumentere og journalisere information, beslutninger mm.

 

 

Opgaver for den ansvarlige for de involverede personer

 

 

Den ansvarlige for de involverede personer har:

 

 • ansvar for opgaver i relation til de mennesker, der er direkte berørte af hændelsen, herunder medarbejder, forældre og børn.

 

 

Opgaver for den ansvarlige for proces/teknik/bygning/systemer

 

 

Den ansvarlige for proces/teknik/bygning/systemer har:

 

 • ansvar for teknisk understøttelse og kendskab til området.
 • ansvar for at danne overblik over hvordan kerneområdet/enheden er ramt af krisesituationen, og hvilke konsekvenser det har.

 

 

Opgaver for den ansvarlige for kommunikation

 

 

Den ansvarlige for kommunikation har:

 

 • ansvar for at sikre at sikre hurtig, korrekt og afpasset information til de mange berørte målgrupper.

 

 

Kontaktoplysninger

 

 

 • Direktør for Læring og Trivsel, Lene Magnussen, tlf. 30 21 20 20, email: lenm@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk
 • Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 • Koordinerende sundhedsplejerske, Ann-Sofie Rasmussen: tlf. 72 36 37 62, email: annsr@holb.dk

 

Senest opdateret 22-08-2023