Dagtilbud Holbæk By Til dagtilbudholbaekby.holbaek.dk

Forældresamarbejdet

Alle voksne omkring barnet har et medansvar for at barnet trives. Forældreinddragelsen skal være naturlig i forhold til læring og trivsel. I skal som forælder opleve, at medarbejdere har fokus på et tæt, smidigt og fleksibelt forældresamarbejde.

Forældreråd, forældremøder og forældresamtaler

Forældresamarbejdet er mere end den daglige kommunikation mellem forældre og medarbejdere.

Forældreråd

Valg til forældrerådet følger valget til bestyrelsen for Dagtilbudsdistrikt Holbæk By.

Næste valg forventes afholdt i løbet af august/september 2017.

Referater fra forældrerådsmøderne er tilgængelige for alle forældre med tilknytning til børnehuset via Børn i Holbæk.

Hvis du ønsker at høre mere om forældrerådets arbejde, kan du kontakte forældrerådets formand eller vores pædagogiske leder.

Forældrerådsformand

Thea Guldborg Rytter

Tlf. 26 74 08 34

Email: thearytter@gmail.com

Pædagogisk leder

Trine Viltoft

Tlf. 72 36 75 50

Email: trivi@holb.dk

Forældremøder 

Forældremøder er for alle forældre med børn i Bispehøjens Børnegård.

Der afholdes forældremøde 1 til 2 gange om året med forskelligt indhold. Forældrerådet er inddraget i planlægning af forældremøderne.

Børn deltager ikke i forældremøderne.

Forældresamtaler

En gang om året holdes der individuelle forældresamtaler.

Alle forældre tilbydes en årlig samtale af ca 20 minutter. Ved samtalen deltager 2 medarbejdere fra barnets stue.

Forud for samtalen udarbejder medarbejderne et profilark, der kort beskriver barnets aktuelle udviklingsniveau. Profilarket tager udgangspunkt i de mange intelligenser og beskriver således udviklingsniveauet i forhold til sprog, motorik, samspil med andre, generel trivsel, opmærksomhed/koncentration og kreative aktiviteter.

Formålet med samtalen er, at alle de voksne omkring barnet får afklaret, hvorledes barnet trives og udvikles, og hvordan der skal arbejdes fremadrettet for at støtte den fortsatte udvikling både i hjemmet og dagtilbuddet.Feedback

Sidst opdateret

18.12.2017

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen